Sprawy rodzinne

Jed­nym z głów­nych ob­sza­rów dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii jest bie­żą­ca ob­słu­ga pod­mio­tów go­spo­dar­czych, w tym: spo­rzą­dza­nie i opi­nio­wa­nie umów, pro­wa­dze­nie spraw win­dy­ka­cyj­nych i sku­tecz­nych ne­go­cja­cji, wspar­cie z za­kre­su pra­wa pra­cy oraz pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych, a tak­że re­pre­zen­ta­cja przed Kra­jo­wą Izbą Od­wo­ław­czą.