Sprawy gospodarcze

Jed­nym z głów­nych ob­sza­rów dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii jest bie­żą­ca ob­słu­ga pod­mio­tów go­spo­dar­czych, w tym: spo­rzą­dza­nie i opi­nio­wa­nie umów, pro­wa­dze­nie spraw win­dy­ka­cyj­nych i sku­tecz­nych ne­go­cja­cji, wspar­cie z za­kre­su pra­wa pra­cy oraz pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych, a tak­że re­pre­zen­ta­cja przed Kra­jo­wą Izbą Od­wo­ław­czą.

Współpraca rozpoczyna się od analizy zagadnień prawnych w firmie i wskazania obszarów, w których pomoc kancelarii będzie wskazana. Następnie ustalane są zasady obiegu dokumentów i rozliczeń.

Jeśli wybrane problemy mogą być rozwiązane na drodze postępowania sądowego, przygotowywana jest lista spraw i rozpoczynane są procedury sądowe.

Przy stałej współpracy, bieżące stany postępowań raportowane są co miesiąc i przy każdej zmianie statusu sprawy. Dodatkowo na koniec roku przygotowywane jest sprawozdanie roczne z osiągniętych wyników.