Specjalizacje

PRAWO RODZINNE

Kan­ce­la­ria po­sia­da prze­szło 20 lat do­świad­cze­nia w pro­wa­dze­niu spraw z za­kre­su pra­wa rodzin­ne­go, w tym: spra­wy roz­wo­do­we (z orze­ka­niem i bez orze­ka­nia o wi­nie), usta­no­wie­nie roz­dziel­no­ści ma­jąt­ko­wej, po­dział ma­jąt­ku wspól­ne­go, spra­wy o ali­men­ty, usta­le­nie kon­tak­tów z dzieć­mi, po­zba­wie­nie lub ogra­ni­cze­nie wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej.

KREDYTY WALUTOWE

Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących kredytów walutowych, zaciąganych nie tylko we frankach szwajcarskich. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dostosowując zakres roszczeń do sytuacji klienta. Sposób rozliczenia klienta z kancelarią i wysokości wszystkich opłat podane są w sposób przejrzysty. 

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Jed­nym z głów­nych ob­sza­rów dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii jest bie­żą­ca ob­słu­ga pod­mio­tów gospodarczych, w tym: spo­rzą­dza­nie i opi­nio­wa­nie umów, pro­wa­dze­nie spraw win­dy­ka­cyj­nych i skutecznych ne­go­cja­cji, wspar­cie z za­kre­su pra­wa pra­cy oraz pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych, a tak­że re­pre­zen­ta­cja przed Kra­jo­wą Izbą Od­wo­ław­czą.

PRAWO CYWILNE

Dzię­ki wie­lo­let­nie­mu do­świad­cze­niu w roz­strzy­ga­niu spo­rów cy­wil­nych Kan­ce­la­ria za­pew­nia peł­ne wspar­cie swo­im klien­tom za­rów­no na eta­pie przed­są­do­wym, jak i są­do­wym. Pro­wa­dzi­my ta­kie spra­wy, jak: spo­ry o za­pła­tę, za­dość­uczy­nie­nie, od­szko­do­wa­nie, a tak­że do­ty­czą­ce ko­rzy­sta­nia z nie­ru­cho­mo­ści oraz rosz­czeń ze spad­ków.

POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNE

Jako kan­ce­la­ria po­sia­da­my wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w świad­cze­niu po­mo­cy praw­nej dla osób ob­wi­nio­nych w po­stę­po­wa­niach dys­cy­pli­nar­nych. Dzię­ki bie­głej zna­jo­mo­ści re­gu­la­cji kor­po­ra­cyj­nych róż­nych branż i grup za­wo­do­wych, sku­tecz­nie wspie­ra­my na­szych Klien­tów w tego typu po­stę­po­wa­niach.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Ob­słu­ga praw­na jaką Kan­ce­la­ria świad­czy­ła na rzecz jed­no­stek ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej po­zwo­li­ła na zdo­by­cie do­świad­cze­nia w za­kre­sie pro­wa­dze­nia spraw ad­mi­ni­stra­cyj­nych. Kan­ce­la­ria za­pew­nia tak­że po­moc in­dy­wi­du­al­nym klien­tom w spra­wach z za­kre­su pra­wa bu­dow­la­ne­go, go­spo­dar­ki nie­ru­cho­mo­ścia­mi oraz pra­wa lo­ka­lo­we­go.