+48 91 434 61 47

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kan­ce­la­ria po­sia­da prze­szło 20 lat do­świad­cze­nia w pro­wa­dze­niu spraw z za­kre­su pra­wa ro­dzin­ne­go, w tym: spra­wy roz­wo­do­we (z orze­ka­niem i bez orze­ka­nia o wi­nie), usta­no­wie­nie roz­dziel­no­ści ma­jąt­ko­wej, po­dział ma­jąt­ku wspól­ne­go, spra­wy o ali­men­ty, usta­le­nie kon­tak­tów z dzieć­mi, po­zba­wie­nie lub ogra­ni­cze­nie wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej.