Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z Konstytucją

Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z Konstytucją

Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z Konstytucją

Adam Bodnar przyłączył się do sprawy zainicjowanej w Trybunale Konstytucyjnym przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o uznanie niekonstytucyjności przepisów dotyczących zatrzymywania praw jazdy na mocy decyzji starosty, gdy kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość. Rzecznik kwestionuje automatyzm takich decyzji “na podstawie niezweryfikowanych ustaleń policji i bez wyjaśniania przez starostę”.

Chodzi o zatrzymywanie prawa jazdy na trzy miesiące, z rygorem natychmiastowej wykonalności, przez starostę, gdy kierowca przekracza o więcej niż 50 km/h dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym. Jedynym dowodem tego jest informacja organu kontroli ruchu drogowego, najczęściej policji (np. zdjęcie fotoradaru) – co według pierwszej prezes SN narusza Konstytucję RP.

“Rzecznik Praw Obywatelskich od dawna wskazywał na problem. Jego zdaniem przepisy prowadzą do naruszenia konstytucyjnego prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji), którego elementem jest prawo do sprawiedliwej procedury, oraz do naruszenia zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji)” – zaznaczono w środowym komunikacie zamieszczonym na stronie Biura RPO.

Rzecznik zwrócił uwagę, że wskazania radarów mogą być mylne. “Obywatele kwestionują też, by to oni kierowali pojazdem w chwili zrobienia zdjęcia fotoradarem” – dodał.

Zmiany w ograniczeniach wjazdu do Niemiec

Zmiany w ograniczeniach wjazdu do Niemiec

Zmiany w ograniczeniach wjazdu do Niemiec


Polska zniknęła z niemieckiej listy obszarów ryzyka epidemicznego co oznacza, że niezależnie od powodu wjazdu do Niemiec przy przekraczaniu granicy lądowej nie trzeba będzie rejestrować wjazdu i wykonywać testu. Obowiązkowa 10-dniowa kwarantanna przy wjeździe z Polski została zniesiona.

uwaga : obowiązki pokazania negatywnego testu lub odbycia kwarantanny dotyczą osób, które w ciągu 10 dni przed przyjazdem do Niemiec znajdowały w krajach ryzyka. Polska takim krajem była do 29 maja, zatem w praktyce ułatwienia wejdą w życie od 8 czerwca.

Niezależnie od tego negatywny wynik testu muszą okazać wszyscy pasażerowie przylatujący do Niemiec na pokładzie samolotów. Ten wymóg będzie więc nadal obowiązywać osoby, które latają z Polski do Niemiec.

Powyższy warunek nie dotyczy dzieci do 6. roku życia, a przy locie z Polski również osób zaszczepionych  (14 dni od podania ostatniej dawki) oraz ozdrowieńców (28 dni lub 6 miesięcy po pozytywnym wyniku testu PCR). 

Wyniki testów i zaświadczenia powinny być w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Kredyty frankowe na Ukrainie

Kredyty frankowe na Ukrainie

Kredyty frankowe na Ukrainie

Specjalną ustawą wszystkie kredyty zostały przewalutowane na hrywnę. Pod koniec kwietnia Ukraina ostatecznie rozwiązała problem z miejscowym odpowiednikiem polskich kredytów frankowych.  Zmiany ustawowe przewidują, że wszystkie udzielone nad Dnieprem kredyty walutowe zostają przewalutowane, samo zaś przewalutowanie odbywa się automatycznie
z mocy ustawy i na warunkach, jakie zostały w niej zapisane, a nie w drodze ewentualnych ugód pomiędzy bankiem a kredytobiorcą.

Zgodnie z ustawą przewalutowanie kredytów odbywa się według kursu będącego średnią
z oficjalnego kursu waluty, w której udzielono kredytu obowiązującego w dniu udzielenia kredytu i kursu NBU w dniu restrukturyzacji.

Wszystkie kary i opłaty dodatkowe nałożone przez banki na kredytobiorców w związku
z nieterminową spłatą zadłużenia i zapłacone przez kredytobiorców zostają automatycznie zaliczone na poczet spłaty kapitału i odsetek, bo “dochód kredytodawcy w postaci opłat za nieterminową spłatę kredytu to nadmierny, nieuczciwy, niewspółmierny i nieuzasadniony dochód kredytodawcy”.

Od momentu wejścia w życie ustawy kredytobiorcy będą uiszczać opłatę za korzystanie
z udzielonego kredytu w wysokości równej stawce oprocentowania rocznych depozytów hrywnowych przyjmowanych przez działające nad Dnieprem banki od osób fizycznych powiększonej o jeden procent. Jeśli w okresie przed przewalutowaniem bank pobierał odsetki wyższe niż wprowadzone teraz ustawą – różnica zostaje zaliczona na poczet przyszłych rat.

Zaciągnięte kredyty po restrukturyzacji powinny zostać spłacone w ciągu 10 lat,
a kredytobiorcy przysługuje prawo spłaty kredytu przed terminem wynikającym z umowy.

Mandaty karne będą wyższe

Mandaty karne będą wyższe

Mandaty karne będą wyższe

Od początku maja Urzędy Skarbowe będą mogły nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie, może okazać się, że np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Mandaty karne będą wyższe

Chodzi o art. 48 par. 2 kodeksu. Zgodnie z jego aktualną wersją, mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku jest to 5,6 tys. zł.

Od 1 maja mandatem karnym można będzie nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe będzie mogła wynieść maksymalnie 14 tys. zł. – to dwa i pół razy więcej niż obecnie.

Karę grzywny w drodze mandatu karnego można nałożyć jedynie wówczas gdy osoba sprawcy i okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a warunkiem nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. Podatnik, który nie zgadza się z mandatem, może odmówić jego przyjęcia. 

Jednak nie 25 marca

Jednak nie 25 marca

Jednak nie 25 marca

Oczekiwane z niecierpliwością zwłaszcza przez kredytobiorców orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie zagadnień prawnych dotyczących kredytów walutowych nie ukaże się w spodziewanym terminie. Termin posiedzenia w tej sprawie został zmieniony z 25 marca na 13 kwietnia – poinformował w środę zespół prasowy SN.Uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych ma za zadanie ujednolicenie dotychczasowego orzecznictwa. Prezes SN w 6 pytaniach poruszyła zagadnienia, co do których istnieje rozbieżność orzecznicza. Jednocześnie wątpliwości co do szybkiego wydania orzeczenia w przedmiotowej kwestii budzi utrzymujący się podział na starych i nowych sędziów SN oraz opór sędziów dotychczasowych przed wspólnym orzekaniem z osobami powołanymi do SN na zasadach wprowadzonych przez PiS. Wątpliwości co do statusu „nowych sędziów” pogłębiają się zwłaszcza w świetle ostatniego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.W świetle powyższego wysoce niepewnym pozostaje czy rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie ii jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytania dręczące umęczonych konsumentów okaże się w ogóle możliwe ?więcej➡️https://www.bankier.pl/wiadomosc/Frankowcy-w-sadach-Spor-w-Sadzie-Najwyzszym-na-reke-bankom-8075647.html➡️https://www.bankier.pl/wiadomosc/Posiedzenie-Sadu-Najwyzszego-ws-kredytow-frankowych-zostalo-przelozone-8076209.html

Szkoła a Covid

Szkoła a Covid

Szkoła a Covid

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. nowelizującym wcześniejsze regulacje w przedmiotowym zakresie, szkoła ma obowiązek prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przedmiotowy obowiązek dotyczy szkół podstawowych oraz szkół artystycznych, realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i obejmuje dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I–III szkoły podstawowej, w okresie od dnia 22 marca 2021 do dnia 15 kwietnia 2021. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.

W przypadku:
1) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych,
2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
3) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – zajęcia mogą być prowadzone w szkole; o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000050201.pdf

“Dowód osobisty proszę ……”

“Dowód osobisty proszę ……”

“Dowód osobisty proszę ……”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Wyrokiem z dnia 4 marca 2021r. Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł, że policja nie może bez uzasadnionej przyczyny legitymować obywateli biorących udział w zgromadzeniach. Sprawa w szczecińskim sądzie była efektem protestu, jaki zorganizowano rok temu pod bramą seminarium duchownego w Szczecinie po premierze filmu braci Sekielskich „Zabawa w chowanego”. Protest miał milczący przebieg, ale jego uczestnicy zostali wylegitymowani przez policję. 

https://adwokatks.pl/wp-admin/

25 marca – posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych

25 marca – posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych

25 marca – posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów walutowych

Pytania I Prezesa Sądu Najwyższego

1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów?

W razie odpowiedzi przeczącej na powyższe pytanie:

2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?

3. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

Niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3:

4. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?

5. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?

6. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?