Czy Banki pozywają frankowiczów ?

Czy Banki pozywają frankowiczów ?

Czy Banki pozywają frankowiczów ?

Osoby , które w batalii z bankami uzyskały zwrot całości kwot wpłaconych z tytułu nieważnej umowy powinny podjąć dalsze kroki związane z rozliczeniem umowy kredytu . Każda sytuacja jest inna, jako że część kredytobiorców ” nadpłaciła ” kwotę uzyskanego kredytu . Niektórzy natomiast będą musieli zwrócić bankowi kwotę pozostającą ze wzajemnego rozliczenia należności. .Banki mogą bowiem pozwać frankowicza zarówno o zwrotu kapitału jak i o wynagrodzenia za korzystanie z niego. Sektor bankowy nabrał obaw o grożące im przedawnienie roszczeń o zwrot wypłaconych nominalnie kwot w złotych polskich w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. (sygn. akt III CZP 6/21), w której postanowiono, że trzyletni termin przedawnienia roszczeń banków liczy się od momentu złożenia przez klienta oświadczenia, że nie zgadza się na dalsze utrzymywanie umowy w związku z klauzulami abuzywnymi. Zdaniem wiceprezesa Związku Banków Polskich sytuację, w której klienci wytoczyli pozwy przeciwko bankom, należy rozumieć jako zakwestionowanie istnienia klauzul denominacyjnych lub indeksacyjnych w umowach i od tego momentu banki liczą trzyletni okres przedawnienia. W tej samej uchwale SN przychylił się do teorii dwóch kondykcji, zamiast teorii salda, przy zwrocie wzajemnych roszczeń stron, gdy upadnie umowa. Oznacza to, że roszczenie banku i jego klienta traktuje się jako dwa odrębne, choć dotyczą tej samej umowy. W przypadku otrzymania pozwu należy bezzwłocznie podjąć kroki prawne zmierzające do zakwestionowania możliwości otrzymania wynagrodzenia z tytułu korzystania z kapitału . W orzecznictwie sądowym spotkać się można z poglądem iż nie należy ” wynagradzać nieuczciwego ” przedsiębiorcy , który stosuje klauzule abuzywne , poprzez przyznanie mu wynagrodzenia za czas, w którym nieważna umowa była realizowana . Czym innym jest natomiast rozliczenie otrzymanej od Banku kwoty kredytu, co powinno nastąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się korzystnego dla frankowicza orzeczenia , tak aby można było uniknąć dalszych , ewentualnych konsekwencji .