Bezumowne korzystanie z kapitału

Bezumowne korzystanie z kapitału

Bezumowne korzystanie z kapitału

W Sądzie Okręgowym w Szczecinie zapadł jeden z pierwszych wyroków ,w ktorych Sąd oceniał zarzut potrącenia Banku gdzie jednym z elementów wierzytelności było wynagrodzenie z tytułu korzystania z kapitału kredytu frankowego.
Sąd (w sprawie o sygnaturze akt I C 843/21) uznał, że wynagrodzenie nie należy się. W przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, w której bankowi opłacałoby się zawierać umowy niezgodne z prawem, bo zawsze by zarabiał – wskazał sąd. Nie jest w tym poglądzie odosobniony. Podobnie uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznik Finansowy.
SO uznał że roszczenie z tytułu wynagrodzenia nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach i nie ma żadnego uzasadnienia. Wyjaśnił, że żądania stawiane przez kredytobiorcę bankowi udzielającemu kredytu mają oparcie nie tylko w prawie krajowym, ale wynikają także z dyrektyw europejskich. W związku z tym domaganie się przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kredytu w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, stoi w sprzeczności z odstraszającym wobec banków charakterem zapisów dyrektywy 93/13. Z regulacji tej wynika, że to przedsiębiorca stosujący w umowach niedozwolone klauzule ponosi ryzyko związane z ich wyeliminowaniem i musi się wystrzegać takich zapisów. Według sądu gdyby uznać, że bankowi należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę, doszłoby do sytuacji, w której bankowi opłacałoby się zawierać umowy niezgodne z prawem, bo zawsze by zarabiał.
W opinii sądu dochodziłoby po raz kolejny do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie pozwanego banku. Ponadto roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału można również ocenić na podstawie art. 224 kodeksu cywilnego, który stanowi, że samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest zobowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy. Kredytobiorca w momencie zawierania umowy kredytowej nie mógł przypuszczać, że umowa ta jest nieważna, czyli uzyskał środki z kredytu w dobrej wierze, a wszelkie roszczenia pozwanego o wynagrodzenie nie mają uzasadnienia prawnego.
Odmienne stanowisko prezentuje Związek Banków Polskich, uważając iż banki mają prawo pobierać wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.
Kwestię ostatecznie rozstrzygnie jednak TSUE w sprawie 520/21. Chodzi o udzielenie odpowiedzi na skierowane do Trybunału pytanie dotyczące między innymi zasadności roszczeń banków z tytułu tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu. Do postępowania przed TSUE, poza Rzecznikiem Praw Obywatelskich, przyłączyła się Prokuratura, a także Rzecznik Finansowy. Wszystkie te instytucje w sprawach dotyczących tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu zgodnie