Różnica w żądaniach w zależności od sytuacji kredytobiorcy

Różnica w żądaniach w zależności od sytuacji kredytobiorcy

Różnica w żądaniach w zależności od sytuacji kredytobiorcy

W sytuacji, kiedy Kredytobiorca spłacił wartość nominalną kredytu bank pozostaje bezpodstawnie względem kredytobiorcy, w przypadku ustalenia, że umowa jest nieważna. Żądanie o zapłatę stanowi różnicę pomiędzy sumą kwot wpłaconych przez kredytobiorcę na rzecz banku a kwotą udostępnioną kredytobiorcy przez Banku.

W przypadku, kiedy kwota wpłacona przez kredytobiorców nie przewyższa wartości nominalnej kredytu istnieje ryzyko oddalenia żądania o zapłatę, ale wciąż jest duża szansa ustalenia, że umowa jest nieważna.

http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000697_2018_Uz_2019-12-30_001

orzeczenie SA w Warszawie z dnia 30.12.2019 r.

W sprawie niniejszej na przykład, przyjmując wyliczenia pozwu (k. 5) powodowie, którzy uzyskali od banku ok. 568.000 zł, a następnie spłacili ponad 400.000 zł, mogliby żądać od banku zwrotu tych 400.000 zł. Jednocześnie bank – dysponujący póki co spłatą w wysokości 400.000 zł – mógłby żądać od nich tytułem zwrotu nienależnego świadczenia pełnej kwoty 568.000 zł. Tak więc choć do majątku powodów weszło bez ważnej podstawy prawnej 568.000 zł, z czego 400.000 zł powodowie już pozwanemu zwrócili, przyjmowałoby się dla wzajemnych rozliczeń fikcję łącznego bezpodstawnego wzbogacenia na kwotę 968.000 zł (568.000 zł po stronie powodowej i jednocześnie 400.000 zł po stronie pozwanej), pomijając w ten sposób, że zasadniczo wzbogaceniu jednej strony odpowiada zubożenie drugiej. Przy takiej wykładni prawnej dopiero oświadczenie jednej lub drugiej strony o potrąceniu mogłoby doprowadzić do pewnej kompensaty tych roszczeń (ze wszystkim ograniczeniami regulującymi potrącenie, a dotyczącymi wymagalności roszczeń i ich zaskarżalności). Tymczasem przecież każda spłata raty kredytu dokonana przez powodów zmniejszała stan zubożenia pozwanego banku, jednocześnie stan zubożenia powodów w tej sprawie w ogóle nie powstał. Powstałby on dopiero, gdyby suma ich wpłat przekroczyła wysokość uzyskanej od pozwanego kwoty.