Możliwość uzyskania ochrony w sądzie gdy kredyt spłacany jest przez wiele lat, a wysokość raty przewyższa możliwości zarobkowe kredytobiorcy.

Możliwość uzyskania ochrony w sądzie gdy kredyt spłacany jest przez wiele lat, a wysokość raty przewyższa możliwości zarobkowe kredytobiorcy.

Możliwość uzyskania ochrony w sądzie gdy kredyt spłacany jest przez wiele lat, a wysokość raty przewyższa możliwości zarobkowe kredytobiorcy.

Istnieje możliwość wydania przez Sąd postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia poprzez ukształtowanie przez sąd praw stron postępowania, w ten sposób, że wstrzymany zostaje obowiązek płatności kolejnych rat na czas trwania postępowania oraz zakazuje się aby Bankowi wypowiedzenia umowy.

Koniecznym jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz wykazanie interesu prawnego.

Brak unormowania praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania mógłby narazić powodów na straty finansowe, biorąc pod uwagę fakt, że regularnie uiszczają raty kapitałowo – odsetkowe na rzecz pozwanego na podstawie umowy, która z dużym prawdopodobieństwem może zostać uznana za nieważną.Należy wskazać, że może to doprowadzić do obciążenia majątku powodów i bezpodstawnego wzbogacenia pozwanego. Wstrzymanie dokonywania spłat w sytuacji, gdy już dokonane spłaty osiągnęły co najmniej poziom sumy wypłaconego powodom kredytu, jest uzasadnione istotą i celem postępowania, jakim jest przesądzenie braku ważnego stosunku zobowiązaniowego i uzyskanie przez powodów  zwrotu świadczenia spełnionego nienależnie. Kontynuowanie spłat zwiększa bowiem zakres świadczenia nienależnego. Można zauważyć, że zabezpieczenie tego rodzaju jest stosowane w orzecznictwie (zob. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 06.08.2019 r. XXV C 355/18, postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10.01.2020 r., XVIII C 2186/19).