Które umowy są umowami nieważnymi?

Które umowy są umowami nieważnymi?

Które umowy są umowami nieważnymi?

Typowe klauzule abuzywne stosowane przez Banki to klauzule dotyczące zasad ustalania kursów walut obcych służących do przeliczania wysokości kredytu. W tym zakresie można wskazać, że za niedozwolone Sąd uznał m.in.:

–     klauzulę numer 3178: „kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy” (Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 14 grudnia 2010 roku – sygnatura akt XVII AmC 426/09);

–     klauzulę numer 3179: „w przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty” (Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 14 grudnia 2010 roku

–     klauzulę numer 5743: „raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50 (Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 27 grudnia 2010 roku – sygnatura akt XVII AmC 1531/09.

Nieważności można doszukiwać się również w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, tj. art. 69 ustawy prawo bankowe. Najczęściej chodzi o brak określenia w umowie kwoty kredytu oraz waluty.