Co z kredytami gdy stroną umowy są także rodzice?

Co z kredytami gdy stroną umowy są także rodzice?

Co z kredytami gdy stroną umowy są także rodzice?

W sytuacji kiedy po stronie kredytobiorców mamy kilka osób, wszystkie to osoby są stroną postępowania a więc muszę  podpisać pełnomocnictwo procesowe. Formułując żądanie pozwu należy zwrócić, że o zasądzenie na rzecz solidarnych powodów można wnieść wówczas, kiedy osoby te faktycznie dokonywały spłat rat kredytu. W przypadku kiedy po stronie kredytobiorców mamy rodziców, czy też dalszych krewnych a spłat faktycznie dokonuje jedna osoba, np. osoba, która została jedynym właścicielem nieruchomości, na której sfinansowanie został zaciągnięty kredyt, to żądana kwota zostanie zasądzona na rzecz tej strony.

Istnieje możliwość odłączenia Współkredytobiorcy od zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Możliwe jest w sytuacji, jeśli Kredytobiorca pozostający przy długu posiada wystarczającą zdolność kredytową. Jeżeli wystąpi niewystarczająca zdolność kredytowa Bank może wymagać dodatkowych zabezpieczeń lub częściowej nadpłaty kredytu.