+48 91 434 61 47

k
laudia
semeniu
k

home

A
D
W
O
K
A
T

Home

specjalizacje prawne

Specjalizacje

PRAWO RODZINNE

Kan­ce­la­ria po­sia­da prze­szło 20 lat do­świad­cze­nia w pro­wa­dze­niu spraw z za­kre­su pra­wa rodzin­ne­go, w tym: spra­wy roz­wo­do­we (z orze­ka­niem i bez orze­ka­nia o wi­nie), usta­no­wie­nie roz­dziel­no­ści ma­jąt­ko­wej, po­dział ma­jąt­ku wspól­ne­go, spra­wy o ali­men­ty, usta­le­nie kon­tak­tów z dzieć­mi, po­zba­wie­nie lub ogra­ni­cze­nie wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej.

KREDYTY WALUTOWE

Kancelaria posiada przeszło 20 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym: sprawy rozwodowe (z orzekaniem i bez orzekania o winie), ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego, sprawy o alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Jed­nym z głów­nych ob­sza­rów dzia­łal­no­ści Kan­ce­la­rii jest bie­żą­ca ob­słu­ga pod­mio­tów gospodarczych, w tym: spo­rzą­dza­nie i opi­nio­wa­nie umów, pro­wa­dze­nie spraw win­dy­ka­cyj­nych i skutecznych ne­go­cja­cji, wspar­cie z za­kre­su pra­wa pra­cy oraz pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych, a tak­że re­pre­zen­ta­cja przed Kra­jo­wą Izbą Od­wo­ław­czą.

 

Doświadczenie

Responsive image

Mecenas

Klaudia Semeniuk

Adwokat z ponad 20-letnią praktyką zawodową, wykładowca. Od 2000 roku prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką oferując pomoc prawną zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Dzięki doświadczeniu w różnych obszarach prawa oraz współpracy z uznanymi kancelariami z całego kraju mogę oferować swoim Klientom najwyższy merytoryczny poziom obsługi prawnej, skuteczne pełnomocnictwo procesowe, oraz zarówno doraźne, jak i długofalowe doradztwo prawne.

Moja energia do działania pozwala mi nie tylko sprostać wymaganiom trudnych i skomplikowanych spraw, ale także nieustająco się rozwijać oraz edukować i wspierać nowe pokolenia prawników.

Ważniejsze funkcje

  • Wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim w Katedrze Prawa Gospodarczego (1996 – 2000);
  • Kierownik szkolenia aplikantów i wykładowca przy Okręgowej Radzie Adwokackiej (2002 – 2004);
  • Członek Komisji Egzaminacyjnej do Egzaminu Adwokackiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości (aktualnie);
  • Wykładowca Szczecińskiej Izby Adwokackiej (aktualnie);

Ponadto:

  • Autorka publikacji w czasopismach prawniczych i materiałów szkoleniowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego;
  • Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski Adwokatów w tenisie ziemnym oraz Ogólnopolskich Letnich Spartakiadach Prawników w biegach długodystansowych;

Responsive image

kontakt

kontakt

  • ul. Księcia Bogusława X 15/3
  • 70-441 Szczecin